Disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op de websites van JBF Toys and Trains Sarl, te weten www.jbftoysandtrains.com/ en eventuele andere landextensies van de groep. Door deze websites te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, stemt u in met de toepasselijkheid van deze disclaimer. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van specifieke gecontracteerde diensten via deze website en deze disclaimer, prevaleren de voorwaarden van JBF Toys and Trains in het desbetreffende land.

Gebruik van de sites van JBF Toys and Trains

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Aan de informatie op deze website kunnen geen bindende rechten worden ontleend. Hoewel JBF Toys and Trains de informatie op deze website zorgvuldig samenstelt en onderhoudt en daarbij gebruik maakt van betrouwbaar geachte bronnen, kunnen wij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. JBF Toys and Trains garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. JBF Toys and Trains aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website.

Informatie voor derden, producten en diensten

Wanneer JBF Toys and Trains links naar websites van derden weergeeft, betekent dit niet dat JBF Toys and Trains de op of via deze sites aangeboden producten of diensten aanbeveelt. JBF Toys and Trains aanvaardt geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar op deze website wordt verwezen. Het gebruik van dergelijke links is voor uw eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door JBF Toys and Trains niet beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.

Gebruik van informatie

JBF Toys and Trains behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze website te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van JBF Toys and Trains of rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag de informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor persoonlijk gebruik.

Wijzigingen

JBF Toys and Trains behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

Toepasselijk recht

Op alle websites van JBF Toys and Trains en de disclaimer is het Luxemburgse recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Luxemburg.