Algemene voorwaarden

(01 oktober 2022)

1. Algemene bepalingen

Deze algemene voorwaarden (hierna de “AV“) zijn van toepassing op alle door JBF Toys and Trains Sarl, een Luxemburgse besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (société à responsabilité limitée), gevestigd en kantoorhoudende te 147, route d’Esch, L-1471 Luxemburg, en ingeschreven in het Luxemburgse handels- en ondernemingsregister, afdeling B onder nummer B271654 (hierna “JBF”) aan haar klanten in hun hoedanigheid van koper (de “Klant“, gezamenlijk de “Klanten“) verkochte producten/goederen en geleverde diensten.

2. Aanvaarding van de AV en rechtsbevoegdheid

Door een of meer bestellingen te plaatsen, verklaart de Klant de AV te hebben gelezen, begrepen en ermee in te stemmen. De klant moet minstens 18 jaar oud zijn of dat hij/zij beschikt over een machtiging van de wettelijke vertegenwoordigers die de minderjarige machtigen om een bestelling te plaatsen op de website, te kopen in een van onze verkooppunten of een ander middel om een van onze producten te verwerven, deze AV heeft gelezen en volledig rechtsbevoegd is om een dergelijke bestelling te plaatsen.
De Klant aanvaardt de verantwoordelijkheid voor alle bestellingen die op zijn rekening worden geplaatst, met inbegrip van bestellingen door minderjarigen die zijn woning delen.

3. Afsluiting van de verkoop

De presentatie van producten en diensten op de website vormt als zodanig geen aanbod en de uitvoering van de bestelprocedure alleen volstaat niet om de koopovereenkomst te sluiten.
De verkoop wordt pas definitief gesloten na ontvangst van de betaling van de bestelling of dienst. Om veiligheidsredenen die verband houden met online transacties, behoudt JBF zich het recht om de klant om aanvullende informatie te vragen en de uitvoering van de bestelling te weigeren indien er geen afdoende antwoord komt.
De validatie “klik” vormt een elektronische handtekening. Elke bestelling die door de Klant wordt gevalideerd na de validatie “klik” vormt een onherroepelijke aanvaarding van zijn kant.
JBF bewaart de bestelbonnen en facturen op een betrouwbare en duurzame drager die een getrouwe kopie vormt van de aankoopdaden van de Klant.
De geautomatiseerde registers van JBF worden door partijen beschouwd als bewijs van communicatie, bestellingen, betalingen en transacties tussen partijen.

4. Onbeschikbaarheid

Wanneer niet alle bestelde artikelen op voorraad zijn, of het een voorbestelling betreft van artikelen die in de toekomst zullen komen, zal JBF de klant informeren over de vertraging. Wij zullen de bestelling verzenden wanneer deze compleet is, of wanneer de klant de bestelling in delen wenst, zal deze in gedeelten worden verzonden. Extra verzendkosten zijn in dat geval voor de klant.

5. Overdracht van eigendom van producten

In afwijking van artikel 1583 van het Burgerlijk Wetboek behoudt JBF zich de eigendom van de online verkochte producten en goederen voor tot de volledige betaling van de prijs door de Klant.

6. Prijzen en betalingsvoorwaarden

Tenzij anders vermeld in de beschrijving van de goederen op de Website, in de winkel of op enig ander verkooppunt, zijn de in euro’s aangegeven prijzen eindprijzen inclusief alle belastingen en exclusief leveringskosten of andere extra kosten die afzonderlijk worden vermeld en die door de Klant naast de verkoopprijs van de producten moeten worden betaald wanneer dat nodig is.
De Klant heeft de plicht om JBF onmiddellijk in kennis te stellen van eventuele onjuistheden in de bij de bestelling verstrekte betalingsgegevens.
Indien de Opdrachtgever niet binnen 5 dagen na bestelling aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, kan JBF de bestelling annuleren.

7. Cadeaubonnen

7.1. Werking
De Cadeaukaart wordt uitgegeven door JBF en kan door iedere Klant worden gekocht bij de receptie van de Winkel, de Website of elk ander verkooppunt.
De cadeaubon kan door iedere Klant in zijn/haar bezit worden gebruikt om aankopen van door JBF aangeboden producten en diensten in overeenstemming met deze AV te betalen.
De Klant verbindt zich ertoe het aankoopbewijs op papier of elektronisch te bewaren tot de cadeaubon wordt gebruikt.
De cadeaubon kan niet worden omgezet in contant geld of een ander middel dan de aankoop van een artikel of een dienst.
7.2. Geldigheid
De Cadeaubon is vierentwintig (24) maanden geldig vanaf de datum van uitgifte. Na deze geldigheidsduur gaat het bedrag verloren en kan het niet worden vergoed of terugbetaald.

7.3. Diefstal, verlies of beschadiging

De Gift Card is aan toonder en overdraagbaar. JBF wijst alle verantwoordelijkheid af in geval van diefstal, verlies of beschadiging van de Cadeaubon.
JBF is niet verantwoordelijk voor enig frauduleus gebruik van de Cadeaukaart en behoudt zich het recht voor het gebruik van de Cadeaukaart te weigeren indien er twijfel bestaat over de echtheid van de Cadeaukaart.

8. Herroepingsrecht

8.1. In overeenstemming met de geldende wettelijke bepalingen beschikt de consument in het kader van een aankoop op de Website over een termijn van veertien (14) kalenderdagen vanaf de ontvangst van het (de) bestelde goed(eren) of vanaf de dag van het sluiten van de overeenkomst in het geval van overeenkomsten voor diensten om zijn herroepingsrecht uit te oefenen, zonder dat hij zijn redenen hoeft te rechtvaardigen of een boete hoeft te betalen. Voor een aankoop in een van onze verkooppunten geldt eveneens een retourrecht van (14) dagen.
8.2. In geval van uitoefening van het herroepingsrecht binnen de hierboven genoemde termijn, worden alleen de prijs van het/de gekochte product(en) en de verzendkosten terugbetaald, waarbij de retourkosten voor rekening van de Klant blijven, tenzij JBF anders aangeeft.
8.3. De Klant wordt er evenwel op gewezen dat JBF niet gehouden is extra kosten, met name verzendkosten, te vergoeden indien de Klant uitdrukkelijk een andere leveringswijze dan de door JBF aangeboden goedkoopste standaard leveringswijze heeft gekozen.
8.4. Retourzendingen dienen in hun oorspronkelijke staat en compleet (verpakking, accessoires, gebruiksaanwijzing, etc.) te geschieden in dezelfde verpakking als tijdens de verzending, zodat ze opnieuw kunnen worden verzonden.
8.5. Retourzendingen dienen tevens vergezeld te gaan van een aankoopbewijs en een kopie van de aankoopfactuur of leveringsbon voor een optimaal beheer.
8.6. In overeenstemming met de geldende regelgeving kan het herroepingsrecht niet worden uitgeoefend voor bepaalde goederen en diensten die in artikel L. 222-9 van het consumentenwetboek worden opgesomd. Inclusief maar niet beperkt tot speciaal bestelde of op maat gemaakte producten.
8.7. De Klant oefent zijn herroepingsrecht rechtstreeks bij JBF uit:

 • a. door middel van het standaardformulier voor herroeping dat per post of per e-mail aan JBF moet worden gezonden naar het op het formulier vermelde adres; of
 • b. op enigerlei wijze en met name per e-mail, waarbij de Klant zonder enige dubbelzinnigheid of dubbelzinnigheid zijn wens tot herroeping kenbaar maakt en het goed of de bestelling in kwestie vermeldt met behulp van de berichtentool die hem in het kader van de Dienst ter beschikking wordt gesteld.

8.8. Zodra het herroepingsformulier of de verklaring aan JBF is toegezonden, dient de Klant de betrokken goederen binnen een redelijke termijn en uiterlijk binnen veertien (7) dagen na de dag waarop JBF de klant op de hoogte heeft gesteld van de goedkeuring van zijn wens om van zijn herroepingsrecht gebruik te maken, aan JBF of aan een door JBF gemachtigde persoon te retourneren.
8.9. De Klant stuurt de zaak/zaken terug naar het adres dat op de door JBF verstuurde e-mail staat vermeld.
8.10. JBF zal de betaalde bedragen uiterlijk binnen veertien (14) dagen na de datum waarop de goederen na de uitoefening van het herroepingsrecht door JBF zijn ontvangen, terugbetalen met hetzelfde betaalmiddel als bij de oorspronkelijke bestelling is gebruikt.
8.11. De Klant is slechts aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van een andere behandeling van de goederen dan die welke nodig is om de aard, de kenmerken en de goede werking van deze goederen vast te stellen. Onvolledige, beschadigde of gebruikte goederen worden niet vergoed en kunnen op kosten van de Klant worden teruggezonden.

9. Leveringen

JBF biedt de Klant de volgende wijzen van verkoop en levering van goederen aan:

 • Via “click & collect”, begrepen als de aankoop van een goed door de Klant en de afhaling door de Klant, of door een door de Klant gemachtigde persoon, rechtstreeks in de Winkel – de persoon die het goed in de Winkel komt afhalen zal dan de e-mail met het bestelnummer (in digitaal of papieren formaat) moeten voorleggen om aan JBF zijn/haar recht te bewijzen om het goed af te halen of in ontvangst te nemen; of
 • Via een online bestelling, waarbij de gekochte goederen door JBF aan de Klant op zijn huisadres of op het adres van zijn/haar keuze worden geleverd, mits dit door JBF op het moment van de bestelling wordt geaccepteerd.
 • Op elk ander verkooppunt dat JBF heeft (evenementen, tentoonstellingen, andere fysieke locaties).

In geval van niet-naleving van deze leveringstermijn van meer dan dertig (30) werkdagen, kan de Klant de ontbinding van de verkoop en de terugbetaling van zijn bestelling bekomen onder de voorwaarden van artikel L.213-2 van het Consumentenwetboek.

10. Goederen die geassembleerd moeten worden

De Klant verbindt zich ertoe de goede werking van de aangekochte goederen te controleren en de bij de goederen gevoegde instructies aandachtig te lezen alvorens deze te installeren.
De Klant verbindt zich ertoe de instructies in de montagehandleiding die bij het gekochte goed wordt geleverd nauwgezet op te volgen om elke montagefout en elk risico van slecht functioneren te vermijden.

11. Garanties

JBF is aansprakelijk voor conformiteitsgebreken van de verkochte goederen en producten overeenkomstig de bepalingen van het consumentenwetboek en voor verborgen gebreken van het verkochte goed onder de voorwaarden van de artikelen 1641 en volgende van het Burgerlijk Wetboek.
Om de garantie te kunnen toepassen, is het noodzakelijk dat de Klant de factuur bewaart die het bewijs vormt van de aankoop van het goed of product.
11.1. Wettelijke garantie
In geval van gebrek aan overeenstemming beschikt de Klant over een termijn van vierentwintig (24) maanden vanaf de levering van de goederen om zich bij JBF te verzetten tegen het gebrek aan overeenstemming van de verkochte goederen.
Indien het gebrek aan overeenstemming van de goederen meer dan zes (6) maanden na de levering van de betrokken goederen wordt vastgesteld, dient de Klant het bewijs van het bestaan van het gebrek aan overeenstemming van de goederen te leveren op het ogenblik van de levering.
De overeenkomst kan niet worden ontbonden indien het gebrek aan overeenstemming van geringe betekenis is.
Gebreken of schade als gevolg van oneigenlijk gebruik, zoals waterschade, oxidatie, vallen of stoten, nalatigheid, slecht onderhoud, gebruik in strijd met de instructies van de fabrikant, alsmede slijtage, vallen niet onder de garantie.
11.2. Garantie tegen verborgen gebreken van het verkochte goed
De Klant beschikt over een garantie tegen verborgen gebreken van het verkochte goed onder de voorwaarden voorzien in de artikelen 1641 en volgende van het Burgerlijk Wetboek.
In dat geval kan de Klant kiezen tussen de ontbinding van het contract of een vermindering van de aankoopprijs.
11.3. Teruggave van de goederen
Indien de Klant de wettelijke conformiteitsgarantie of de garantie tegen verborgen gebreken van de verkochte goederen wil doen gelden, moet hij deze goederen terugsturen naar JBF in de staat waarin hij ze ontvangen heeft met alle elementen (accessoires, mededelingen, enz.) in een verpakking die vervoer in goede staat mogelijk maakt, samen met het aankoopbewijs of een kopie van de aankoopfactuur.
De verzendkosten worden aan de Klant terugbetaald op basis van de gefactureerde prijs.
De terugbetaling geschiedt via dezelfde betalingswijze als bij de oorspronkelijke bestelling of door middel van een kortingsbon bij de aankoop van een ander product.
JBF garandeert al haar goederen en producten volgens de garantie van de leveranciersmerken die zij verdeelt.
Indien het defect vereist dat de goederen worden teruggezonden, komen de kosten voor het vervoer van de goederen naar en van de klantenservice van de fabrikant tijdens de garantieperiode ten laste van JBF of van de fabrikant indien deze daarvoor zorg draagt.
Na deze periode zullen onderdelen, eventuele reparaties en transportkosten (herstel en levering van het product) aan de Klant worden gefactureerd.
11.4. Uitsluiting van garantie
De contractuele garantie is echter uitgesloten voor:

 • de vervanging van verbruiksartikelen;
 • defecten met betrekking tot accessoires, defecten die voortkomen uit onderdelen die niet overeenstemmen met die welke worden aanbevolen door de dienst na verkoop van het merk van het goed of product.

De contractuele garantie is eveneens uitgesloten voor gebreken en hun gevolgen die te wijten zijn aan:

 • de tussenkomst van een niet door het merk erkende hersteller;
 • het niet naleven van de instructies in de gebruiks- en onderhoudshandleidingen en de aanbevelingen van de fabrikant;
 • elke bedieningsfout en elk gebrek aan onderhoud van het goed of het product;
 • een gebruik dat niet in overeenstemming is met het gebruik waarvoor het goed of het product bestemd is, de kenmerken ervan, het gebruik of de geldende normen;
 • aan elke oorzaak van externe oorsprong.

De contractuele garantie dekt niet de installatie en montage van het goed of product, die uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van de klant plaatsvindt. In het kader van deze installatie en om de compatibiliteit van het goed of product voor het gebruik waarvoor het bestemd is te controleren, moet de Klant zich baseren op de gebruikelijke normen, de commerciële documentatie van het product en de installatie- en gebruiksaanwijzing van het goed of product.

12. Intellectueel eigendom

Alle elementen van de site zijn en blijven het exclusieve intellectuele eigendom van JBF en/of haar commerciële partners.
Niemand mag elementen van de site reproduceren, exploiteren, herverdelen of voor welk doel dan ook gebruiken, zelfs niet gedeeltelijk, of het nu gaat om software, beeld of geluid.
De bedrijfsnamen, handelsmerken en onderscheidingstekens die op de website of enig verkooppunt worden weergegeven, zijn beschermd door het merkenrecht. De gehele of gedeeltelijke reproductie of weergave van voornoemde tekens is strikt verboden en onderworpen aan de voorafgaande schriftelijke toestemming van de merkhouder.
Voor bepaalde producten gelden specifieke persoonlijke gebruiksrechten die kopieën, openbare verspreiding en verhuur regelen. De klanten moeten deze specifieke gebruiksrechten respecteren en JBF kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor het gebruik dat in dit kader zou kunnen worden gemaakt.

13. Bescherming van persoonsgegevens

JBF verbindt zich ertoe de wettelijke en reglementaire bepalingen na te leven die van toepassing zijn op de bescherming van persoonsgegevens en in het bijzonder Verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens.
De persoonsgegevens van Klanten en bezoekers van de Website worden verwerkt door JBF, alsmede door hun partners in geval van een door een Klant geplaatste bestelling. De verwerking van de persoonsgegevens van klanten en bezoekers van de website is essentieel voor de toegang tot en het gebruik van de diensten en goederen die op de website worden aangeboden. Voor meer informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens en uw rechten dienaangaande, nodigt JBF u uit het beleid inzake privacy en cookiebeheer en de algemene gebruiksvoorwaarden op de website te raadplegen.

14. Wijziging van de algemene voorwaarden

JBF behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze AV. Niettemin blijft de op de Klant van toepassing zijnde versie van de AV van kracht op de datum van de bestelling.

15. Gedeeltelijke nietigheid

Indien één of meer bepalingen van de AV ongeldig worden verklaard of als zodanig worden aangemerkt bij toepassing van een wet, voorschrift of definitieve uitspraak van een bevoegde rechter, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.

16. Verklaring van afstand

Het nalaten of vertragen van een van de partijen om zich te beroepen op een uit deze AV voortvloeiend recht kan in geen geval worden beschouwd als een afstandsverklaring, zelfs niet impliciet, van die partij om later zelf dit recht of enig ander uit deze AV voortvloeiend recht te doen gelden.
Indien JBF uitdrukkelijk afstand doet van een van de clausules van deze AV, houdt dit geenszins in dat afstand wordt gedaan van de toepassing van de andere clausules.

17. Vorderingen

Tenzij anders overeengekomen, is de maatschappelijke zetel van de vennootschap de plaats van uitvoering van de verplichtingen van JBF jegens de Klant en van de Klant jegens JBF.
De Klant kan te allen tijde contact opnemen met JBF en verzoeken of klachten in verband met bestellingen per post, e-mail of telefoon richten aan het volgende adres:

JBF Toys and Trains S.à r.l.
147, Route d’Esch
L1471 Luxembourg
Tel : +352 26 48 08 20 \ Email : contact@jbftoysandtrains.com
De Klant en JBF zullen hun uiterste best doen om het geschil tussen hen in der minne te schikken.
Indien de klachten gegrond zijn, kan het aangegeven geschil aanleiding geven tot hetzij de teruggave van het product waarop de bestelling betrekking had, hetzij de terugbetaling van de betaalde bedragen.
Mits aan de wettelijke voorwaarden is voldaan, kan de consument-klant en/of JBF een verzoek tot buitengerechtelijke beslechting van een consumentengeschil indienen bij de consumentenombudsman, hetzij per post, fax, e-mail of via de website www.mediateurconsommation.lu/en

18. Platform voor onlinegeschillenbeslechting

Overeenkomstig artikel 14 van Verordening (EU) nr. 524/2013 heeft de Europese Commissie een platform voor onlinegeschillenbeslechting opgericht, dat de onafhankelijke buitengerechtelijke beslechting van onlinegeschillen tussen consumenten en professionals in de Europese Unie vergemakkelijkt.
Dit platform is toegankelijk via de volgende link: https://webgate.ec.europa.eu/odr/

19. Toepasselijk recht en jurisdictie

Deze AV worden beheerst en geïnterpreteerd in overeenstemming met het recht van het Groothertogdom Luxemburg.
Voor elk geschil dat niet wordt beslecht volgens de in de voorgaande artikelen beschreven procedure of dat betrekking heeft op een Klant die geen Consumentenklant is, en tenzij dwingend anders is bepaald, zijn uitsluitend de Luxemburgse rechtbanken bevoegd, niettegenstaande de pluraliteit van verweerders en/of derdenverzet, zelfs voor spoedprocedures of bewarende procedures in kort geding of bij verzoekschrift.
Voor elke levering buiten het grondgebied van Luxemburg sluit de toepassing van het recht van het Groothertogdom Luxemburg niet uit dat in een andere lidstaat van de Europese Unie dwingende en voor de consument gunstigere wettelijke bepalingen bestaan.